Zprávy z představení a života divadla

Co nového přinesla V. mezinárodní teatroterapeutická konference v Olomouci?

Ve středu 4. 11. 2015 se v sále Centaur v Regionálním centru Olomouc konala již V. mezinárodní teatroterapeutická konference. Tak jako v předešlých letech mohli účastníci konference dopoledne shlédnout jak odborné presentace přednášejících, tak i ukázky rozličné divadelní tvorby a v odpoledním programu se mohli zúčastnit workshopů vedených odbornými lektory z praxe. Letošní konference se konala pod záštitou Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Klíčem – centrem sociálních služeb, p. o. Olomouc, které se částečně podílelo na financování konference a plně zajišťovalo její programovou náplň.

Konferenci zahájil Ing. Jiří Horecký, MBA, prezident APSS ČR, který po přivítání účastníků přečetl zdravici nepřítomného ředitele spolu pořádající organizace Klíč –centra sociálních služeb, p.o.,PaedDr. Petra Matušky, Ph.D. Se zajímavými myšlenkami na úvod konference a s pozváním na odpolední workshop přišel Koert Dekker, vůdčí osobnost někdejšího nizozemského Divadla Maatwerk. Poté se již mikrofonu ujala konferenciérka Mgr. Ingrid Hanzlíková, která celou konferenci uváděla a postarala se nejen
předávání potřebných informací, ale také o uvolněnou a zároveň živou a interaktivní atmosféru.

Na úvod konference vystoupilo Divadlo My z Klíče – CSS p. o., které nabídlo nejen živé vystoupení „Pohodička na domečku“, ale také nový, interaktivní způsob, jak formou tzv. divadla fórum pracovat s klienty s mentálním postižením v oblasti řešení krizových a nouzových situací. Tuto možnost přiblížil po představení vedoucí týmu Divadla My, Ing. Jiří Ondrušák. Po olomouckém divadle měla presentaci o práci s herci seniory, Bc. Helena Kubů, která vysvětlila název a zároveň cíl divadla „Proměna“. Ten vystihuje skutečnost, že divadlo hercům seniorům často jejich životy velice kladně proměňuje a dělá v nich zázraky. Herečky z divadla Proměna toto tvrzení dokázaly velmi zdařile vyjádřit v obou svých ukázkách. V dalším příspěvku přinesly protagonistky divadla Klauniky Brno, Mgr. Monika Homolová a Mgr. Zuzana Perůtková, zajímavý náhled do práce s klienty – herci s mentálním postižením, kteří s divadlem spolupracují nejen na organizaci kulturních akcí, ale jako herci se účastní divadelně-integračních projektů. Velmi živou diskuzi otevřel příspěvek Mgr. Štěpána Smolíka, Ph.D. z divadla Ujeto, který nejdříve přiblížil práci tohoto divadla lidí s mentálním handicapem navazující na tradici známého Divadla Inventura. Velkou diskuzi otevřelo jeho zamyšlení nad tím, co je a co není teatro a terapie, zda není teatroterapie jen určitým módním doplňkem v nabízených aktivitách poskytovatelů sociálních služeb a dalších subjektů a nakolik organizace presentující aktivní teatroterapeutickou činnost skutečně umí náročný terapeutický proces odborně uchopit a vést ho. Posledním příspěvkem dopoledního programu byla presentace Playback divadla z Brna. Vedoucí divadla, Mgr. Veronika Nýdrlová, představila specifikum tohoto divadla, které má za cíl přinášet individuální příběhy, zkušenosti a pocity diváků na scénu a sdílet je skrz improvizaci herecké skupiny. Po presentaci herci tohoto souboru v interakci s diváky velmi osvěžujícím způsobem předvedli, jak tato forma divadla funguje.

Po polední přestávce měli účastníci konference možnost získat nové znalosti a dovednosti na jednom ze čtyř workshopů. První byl vedený Koertem Dekkerem z Nizozemí a byl zaměřený na rozehřívací cvičení, tzv. warm-up určené při práci s herci k úvodnímu uvolnění. Na druhém workshopu se účastníci pod vedením Heleny Kubů z divadla Proměna dozvěděli o zajímavých konkrétních způsobech práce se seniory. Třetí workshop vedl Patrik Krebs z bratislavského Divadla bez domova, v němž si vybrané způsoby jeho divadelní práce mohli účastníci vyzkoušet na vlastní kůži. A poslední, čtvrtý workshop, vedený Štěpánem Smolíkem, byl zaměřený na problematiku i originalitu práce s herci s mentálním postižením a to na základě jeho zkušeností z divadla UJETO i Inventura.

 

V Olomouci dne 15. 11. 2015 

 Ing. Jiří Ondrušák

 
 

XXI. setkání pedagogů a aktivizačních pracovníků domovů pro osoby se ZP ve Skaličce

Na setkání pedagogů a aktivizačních pracovníků DOZP, které se uskutečnilo 12.3.2015 ve Skaličce, nabídlo Divadlo My divadelní vystoupení „Pohoda na domečku“  zaměřené na osvětu v oblasti řešení nouzových a havarijních situací. Představení využívající formu divadla fórum, se setkalo ve Skaličce s velkým ohlasem a zájmem. Vystoupení prakticky reagovalo na konkrétní postupy řešení krizových situací v zařízení ve Skaličce a s tamními klienty byla vedena během vystoupení velmi rušná diskuze týkající se výběru správného postupu. Po skončení představení využili přítomní pedagogové a aktivizační pracovníci možnost ptát se jak herců Divadla My, tak také členů pracovního týmu (Markéty Gregorové a Jiřího Ondrušáka) na okolnosti vzniku tohoto vystoupení i na to, jak lze tento program využít i u jiných poskytovatelů sociálních služeb a rovněž na řešení jiných havarijních situací pomocí divadla fórum. Všem zájemcům o další informace a příp. realizaci programu byly předány kontaktní údaje.

 

Vystoupení na Svatém Kopečku

Dne 4.3.2015 se uskutečnilo na Svatém Kopečku u Olomouce představení pro členy tamního klubu seniorů. Vystoupení „Dobro-družství“ bylo seniory velice vřele přijato a po vystoupení proběhla diskuze, během níž se diváci ptali herců, jak dlouho sehrané představení cvičili, co se je na práci v divadle nejvíce baví atp. Po setkání předali senioři hercům drobné dárky a vyjádřili zájem se opět někdy setkat.

 

IV. mezinárodní konference věnující se divadelní činnosti lidí s handicapem v Olomouci

 

Ve středu 8. října 2014 se v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci konala v pořadí již IV. mezinárodní teatroterapeutická konference. Kromě odborných příspěvků mohli účastníci konference shlédnout divadelní představení hraná herci s handicapem anebo se zúčastnit workshopů vedených tetatroterapeuty z praxe. Konference se konala ve spolupráci s Ústavem speciálněpedagogických studií a za podpory Olomouckého kraje a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Konferenci zahájil za pořádající organizaci Klíč – centrum sociálních služeb, p. o. PaedDr. Petr Matuška, Ph.D. společně s Ing. Jiřím Horeckým, MBA, prezidentem APSS ČR, doc. PhDr. Evou Souralovou, Ph.D., ředitelkou Ústavu speciálněpedagogických studií Pdf UP a Bc. Mgr. Zbyňkem Vočkou, vedoucím oddělení sociální pomoci Odboru sociálních věcí krajského úřadu Olomouckého kraje. Po úvodních projevech se slova ujala konferenciérka Mgr. Ingrid Hanzlíková, která se během celé akce velmi výtečně postarala nejen o informovanost účastníků, ale i o příjemnou a uvolněnou atmosféru.

Konferenci zahájilo taneční představení Mamma mia, které přineslo hned na úvod plný proud energie. Hudbu populární skupiny ABBA k němu využil taneční soubor Domino z Klíče – CSS p. o. Po něm vystoupila MgA. & MgA. Václava Křesadlová, Ph.D., která účastníky zaujala příspěvkem zaměřeným na reflexi své 13leté zkušenosti z umělecké a terapeutické práce s klienty drogově závislými v terapeutické komunitě. S příjemným hudebně-divadelním představením Přírodní živly vystoupili uživatelé Denního pobytu Přerov ze Sociálních služeb města Přerova, p. o. David Bělůnek který se již deset let věnuje dramatickému kroužku s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením, nabídl své poznatky v prezentaci na téma Dramaterapie jako prostředek socializace dětí s MP, které žijí v nařízené ústavní výchově. Další, taneční představení nazvané Nemáme problém, bylo svou jemnou formou velmi působivé a bylo spojeno s prezentací činnosti sdružení Bílá holubice, které spojuje tanečníky handicapované i umělce bez fyzického handicapu. Dramaterapeutický projekt na ZŠ speciální v Číně byl příspěvek Mgr. Jany Šilarové a Mgr. Jana Mazáka, kteří účastníky seznámili s projektem, který probíhal čtyři měsíce na základní škole speciální v Čínské lidové republice a přinesl na konferenci velmi zajímavé poznatky z nejlidnatější země světa. Divadelní přestavení Dobro-družství představil soubor Divadlo MY, který funguje při Klíči – CSS p. o. Jejich hra o výpravě jednoho horolezce, vyprávěla obecný příběh o vnitřních silách v člověku, z nichž jedny, plné života, se ho snaží vést stále, často i bezhlavě vpřed a ty druhé, opatrné, ho naopak pořád brzdí. Zástupci organizace Ledovec, o. s. pak zakončili dopolední program konference prezentací Pět let Cirkusu Paciento v psychiatrických léčebnách, v níž seznámili účastníky se svým zajímavým socializačním a aktivizačním programem pro pacienty psychiatrických léčeben a klienty a pracovníky zařízení sociálních služeb.

Od čtrnácté hodiny pak měli účastníci konference možnost zúčastnit se jednoho ze dvou workshopů. První, vedený lektory z Ledovece, o. s. se jmenoval „Cirkus Paciento teď a tady“ a všichni zúčastnění se v něm mohli nejen dozvědět o různých způsobech práce na zajímavé cirkusové platformě, ale mohli si i osahat a vyzkoušet jednotlivé konkrétní prostředky používané při tomto programu, což přineslo všem nejen nové poznatky a zkušenosti, ale také mnoho zábavy. Druhý workshop MgA. & MgA. Václavy Křesadlové, Ph.D. měl formu otevřeného dialogu a byl zaměřený na jednotlivé dovednosti důležité pro hereckou improvizaci propojené s otázkami seberozvoje a terapie. Zacházení s imaginací v průběhu terapie v dramatické tvorbě s ohledem na přípravu samostatného dramatického výstupu tak přineslo všem hodně zajímavou specifickou zkušenost.

Posledním bodem programu a vyvrcholením celé konference byla večer konaná dvě divadelní představení. Jako první vstoupili na prkna, která znamenají svět, bez ohledu na to, zda je člověk zdravý nebo s handicapem, účastníci workshopu „Cirkus Paciento teď a tady“. Představili svůj veselý a nápaditý program secvičený za pouhé odpoledne. Druhým vystupujícím bylo slovenské Divadlo bez domova se hrou „KUCA PACA“. Ta velmi působivě ukázala, že v životě lidí, kteří se pokoušejí odrazit od dna, není jen strach ze společnosti a budoucnosti, ale je v něm i dostatek humoru, pozitivního myšlení a bojovnosti a že bezdomovec je jen nálepka na člověku, jehož hodnota se se ztrátou domova nezmenšuje.

Vystoupení Divadla MY na Festivalu integrace SLUNCE

Dne 20. května vystoupilo Divadlo MY na 19. ročníku Festivalu integrace SLUNCE. Divadlo MY končilo pondělní program divadelním představením Putování – aneb voda hučí, vítr fučí, země mlčí, oheň praská – Klíč je láska. Velké jeviště v Paláci Akropolis souboru velmi prospělo a hra zde dostala ten správný rozměr. Na rozdíl od loňských ročníků jsme letos nevyužili nabídku o. s. SUKUS o přespání a vydali jsme se do Prahy takzvaně „na otočku“.

I přesto, že jsme proto ráno velmi brzy vstávali, jsme v sobě dokázali najít dostatek sil
a odehrát naši hru s plným nasazením. 

Divadlem za hranice možností

Divadlo MY přijalo nabídku o. s. SPOLU Olomouc vystoupit v komponovaném večeru Divadlem za hranice možností, který se konal 30. května 2013 v koncertním sále ZUŠ Žerotín. Večer zahájila, společně s moderátorem akce Jiřím Suchým z Tábora, úvodním slovem ředitelka SPOLU Olomouc, Ing. arch. Zdeňka Pospíšilová, která účastníkům akce přiblížila historii divadelních aktivit v jejich organizaci a historii výměnného projektu s německou organizací, jehož vrcholem byla právě tato akce. Divadlo MY zahájilo večer představením „Wo(men)´s Word aneb Mají se rádi?!?“, poté zde vystoupila ZŠ sv. Voršily v Olomouci s loutkovým představením „Prodaná nevěsta“. Dramatický kroužek divadlem SPOLUpracujeme vystoupil podpořen herci z Německa v divadelní hře „Bylo, nebylo, bude, nebude“ a sklidil u diváků zasloužený potlesk. Na závěr zde vystoupila kapela složená ze studentů gymnázia ve Šternberku s názvem „Indeed voices“. Na akci byli přítomni zástupci Olomouckého kraje a statuárního města Olomouc. 

Divadelní puzzle

Myšlenka uspořádat setkání divadel osob s handicapem Divadelní puzzle se zrodila na počátku letošního roku. Členové souboru Divadla My z Klíče CSS p.o. nejdříve přemýšleli, kde všude by mohli presentovat své nové představení a zároveň je pak také lákala myšlenka, vyzkoušet si při vystoupení opravdová divadelní prkna a pozvat na svět znamenající prkna i další obdobně orientované soubory. S požehnáním více okolností došlo  k navázání spolupráce s ředitelkou Divadla Tramtarie, paní Petrou Němečkovou, která uvedených záměrům vyšla maximálně vstříc. Ve středu 15.5.2013 se tak od 17.30 hodin  mohla v Divadle Tramtarie uskutečnit akce Divadelní puzzle. Jejím mottem bylo: „Každý dílek puzzle zobrazuje sebe i svět kolem sebe a ve svém pohledu  je zcela jedinečný. Není proto třeba ho hodnotit, ale pochopit a procítit jeho místo ve společné skládance života"

   O účast na divadelním setkání projevilo zájem celkem 6 divadel a dramatických kroužků, z nichž se nakonec 2 soubory (z Opavy a Skaličky) odhlásily.

  Divadelní puzzle zahájili herci SPOLU- skupinový program Divadlem SPOLUpracujeme  s vystoupením "Bylo, nebylo, bude, nebude". Autorské představení tentokrát vzniklo na základě vysněných rolí herců. Předlohou hry pro tento soubor nebyl tentokrát umělecký text, ale společná fantazie a improvizace. Snahou bylo zprostředkovat divákům dramatickou zápletku inspirovanou zamyšlením: „Existuje vůbec ve světě divadla zápletka, kterou ještě nikdo nikdy neinscenoval?“ Výsledkem byl kompromis mezi pohádkou, hororem a detektivkou, komičnem a tragičnem. Dle protagonistů tohoto divadla je to vlastně o mrtvé princezně. A kdo ji oživí, dostane ji za ženu.

   Druhým vystupujícím byl  Divadelní soubor hLásky DC 90 Topolany. Jejich představení se jmenovalo "Kamarádi z Abecedy" a šlo o premiéru. Výsledný tvar inscenace vznikal kolektivním zkoušením, improvizací a využíval úspěšně i interakci s divákem. Inscenace o kamarádství pracovala se slovními hříčkami a využívala bohatých možností našeho mateřského jazyka.

  Divadlo My vystoupilo se svou novou hrou  "Putování aneb voda hučí, vítr fučí, země mlčí, oheň praská – klíč je láska". Hlavní myšlenkou hry je vztah člověka a přírody, která je zastoupena 4-mi živly. Poutník se snaží se zemí, vodou, ohněm a větrem nejdříve bojovat. Časem ale poznává, že jediným správným přístupem k přírodě je pochopení její zákonitostí a pokorné a harmonické spolužití s ní. Ve hře hraje živá hudba, která využívá mnoho působivých nástrojů, jako např. djembe, šamanské bubny, tibetské mísy, flétny, housle, digeridoo.

   Divadelní puzzle uzavřel Divadelní spolek Úlet  s působivým představením "Racek". Tento soubor byl jako jediný složený z lidí se zkušeností života bez přístřeší. Představení Racek bylo volně inspirováno knihou Jonathan Livingston Racek od Richarda Bacha. Radostné i smutněji laděné prožitky lidí bez domova velmi silně korespondovalo s Jonathanovým příběhem o svobodě, lásce o volnosti.

 

   I přes handicap, či právě díky němu, dokázali herci všech zmíněných divadel nabídnout a
obohatit diváky nevšedně působivými pohledy na život svůj i život kolem sebe. Způsoby jejich uměleckého vyjadřování pramenily často z ryzího přítomného okamžiku byly tak jedinečným obohacením pro všechny. 

Vystoupení Divadla MY v Domově NADĚJE v Otrokovicích

Divadlo MY vystoupilo 28. února v Domově NADĚJE v Otrokovicích. Vstřícná atmosféra na nás dýchla už při vstupu do budovy. Na zápraží nás vítalo mourovaté kotě a vzápětí jsme na chodbě narazili na krásného německého ovčáka a spoustu usměvavých pracovníků i obyvatel domova. Divadelní představení Putování, aneb voda hučí, vítr fučí, země mlčí, oheň praská – klíč je láska jsme odehráli v místní tělocvičně. Po představení jsme si s diváky povídali o naší činnosti, zajímali se o naše další hry, kde vystupujeme a jakým způsobem tvoříme svá představení. Po velmi příjemné diskusi ještě Zdeněk zahrál na buben a Jana jej doprovodila tancem. Na závěr jsme dostali od místních klientů dárky z jejich dílen a nechali jsme se provést po jejich zařízení.

M. Sauerová

Vystoupení Divadla MY na Dni Země v Zábřehu na Moravě

Dne 24. dubna se Divadlo MY zúčastnilo akce Zen Země v Zábřehu na Moravě. Akci pořádal Dům dětí a mládeže Krasohled, který vymezil pro Divadlo MY čas hned pro dvě představní. Nejprve v deset hodin dopoledne jsme zahráli divadelní hru Putování, aneb voda hučí, vítr fučí, země mlčí, oheň praská – klíč je láska. Na tomto představení byla hojná účast zejména dětí z mateřských a základních škol, organizátorů i kolemjdoucích. Protože jsme ale hráli v plenéru, bylo pro hudební sekci velmi náročné ozvučit celý prostor. S touto nelehkou situací si ale naši hudebníci se ctí poradili a diváci potleskem ocenili naši snahu. Druhé představení, hru Requiem pro plast, jsme odehráli chvíli po poledni. Začátek představení byl pozdržen technickými problémy se zapůjčeným magnetofonem na baterky, které byly zřejmě vybité, a nebylo možné jej použít. Malí diváci, kteří se již nemohli představení dočkat, nás přemluvili k improvizaci a hudební dvojce Lenka a Vendula nahradili magneťák víc než obstojně. Představení mělo u diváků opět velký úspěch a vykoledovali si i přídavek ve formě Zdeňkova bubnování za tanečního doprovodu Jany.

M. Sauerová 

Vystoupení Divadla MY na Vyšší odborné škole pedagogické a Střední pedagogické škole Kroměříž

Divadlo MY si v letošním roce dalo za cíl nejen rozšiřovat obzory možností ostatním zařízením, které pracují s lidmi s handicapem, ale rozhodlo se i vystoupit na pedagogické škole a poskytnout inspiraci potenciálním budoucím pracovníkům těchto zařízení. Na pedagogickou školu v Kroměříži nás nasměrovala naše asistentka Vendula Strašáková, působící v Divadle MY od září loňského roku, která na této škole studovala. Bylo tedy velmi jednoduché se spojit s vedením školy a dohodnout naše vystoupení. Hrou, kterou jsme zde uvedly, bylo Putování, aneb voda hučí, vítr fučí, země mlčí, oheň praská – klíč je láska. Odehráli jsme dvě představení a sklidili bouřlivý potlesk jak od studentů denního studia, tak i od dálkových studentů, kteří mohli konfrontovat své zkušenosti s naším přístupem. I v příštím roce bude Divadlo MY oslovovat střední pedagogické školy v okolí s nabídkou vystoupení a věříme, že tato naše iniciativa přivede mladé lidi ke studiu speciální pedagogiky a k pracovnímu uplatnění v sociální oblasti.

 M. Sauerová

 

Putování - aneb voda hučí, vítr fučí, země mlčí, oheň praská - klíč je láska.

Tato hra je velmi lyrická, její hlavní myšlenkou je souboj člověka s přírodou. Ve hře hraje živá hudba – bubny, tibetské mísy, flétny, digeridoo, aj. Hra trvá asi 30 minut.

V srpnu roku 2012 proběhlo dvoudenní soustředění, na kterém vznikl hrubý nákres hry. Já a Jiří jsme přinesli téma a hlavní zápletku, herci si rozdělili role. Vytvořili jsme kostýmy a scénu a také jsme nastínili hlavní myšlenku hry. Rozhodli jsme se, že ve hře chceme používat hudební nástroje a mít živou hudbu, do které se budou zapojovat i klienti. V říjnu jsme začali pracovat na scénách a začali jsme rozpracovávat scénář. Hra vznikala zejména z polořízených improvizací, přičemž se ke všemu herci vyjadřovali a přicházeli s nápady. Nejprve jsme na jedné zkoušce tvořili jednu scénu, pak jsme stihli i dvě. V listopadu proběhlo druhé soustředění, na kterém se celá hra dala dohromady jako celek, pak už jsme vždy na zkoušce hrály celou hru od začátku do konce. Na hře jsme kromě dvou soustředění pracovali celkem na 8 zkouškách po 90 minutách. Práce probíhala velmi intenzivně, vedoucí tým se scházel i mimo oficiální zkoušky a propracovával scénář, skládal hudbu a připravoval polořízené improvizace.

Premiéru měla hra 8. Prosince 2012 na Mikulášských múzách pořádaných SPOLU Olomouc. První premiéru měla hra 12. Prosince 2012 na Předvánočním setkání v domě armády pořádaném Klíčem – centrem sociálních služeb p. o.

 

Divadlo MY vystoupilo na Mikulášských můzách

Divadlo MY se zúčastnilo akce Mikulášské múzy, kterou pořádalo SPOLU Olomouc v sobotu 8. prosince 2012 v sále Domu dětí a mládeže na Třídě 17. Listopadu. Na této akci mělo premiéru i nové představení Putování – aneb voda hučí, vítr fučí, země mlčí, oheň praská – klíč je láska. Spolu s Divadlem MY na akci vystoupili herci z kurzu Dramaťák s představením „Zvuky Vánoc“ a herci z denního stacionáře Okýnko Mohelnice s pohádkou „O ježkovi, který tančil“. Na akci také hrál Karel Berka a balíčky rozdávala slavná trojce „čert, anděl a Mikuláš“. 

Teatroterapeutická konference 2012.

Klíč – centrum sociálních služeb, p. o., ve spolupráci s Ústavem speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, uspořádal 9. října v rámci Týdne sociálních služeb v pořadí již II. Teatroterapeutickou konferenci. Akce se konala v kongresovém sálu Regionálního centra Olomouc pod záštitou náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje, Yvony Kubjátové a prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Ing. Jiřího Horeckého, MBA.
Konference byla připravována se záměrem rozšířit povědomí o teatroterapii mezi studenty a pracovníky v sociálních službách, vytvořit prostor pro sdílení nových poznatků v oboru mezi aktivními teatroterapeuty, ale i vytvořit prostor pro prezentaci nových divadelních představení.
Samotnou akci zahájili svým projevem PaedDr. Petr Matuška, Ph.D. ředitel Klíče – CSS p. o., prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D., člen Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP. Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje, svoji účast omluvila a místo ní vystoupil Bc. Mgr. Zbyněk Vočka, vedoucí oddělení sociální pomoci. Ing. Jiří Horecký, MBA, prezident APSS ČR, se omluvil ze zdravotních důvodů.
Po úvodních slovech vystoupil Taneční soubor Domino z Klíče – CSS, p.o. v Olomouci s tancem Carmen. Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D. vystoupil s teoretickým příspěvkem na téma Účinné faktory v teatroterapii, poté následovala diskuse. Do diskuse se zapojili jak ostatní teatroterapeuté, studenti, tak také i samotní herci se zdravotním či sociálním znevýhodněním. Divadelní hru Kráska a zvíře představil divadelní kroužek SPOLU Olomouc, o. s. Následná diskuse byla velmi energická, herci odpověděli na velké množství otázek a bylo na nich vidět nadšení z vystoupení i ze zájmu o jejich práci. Divadlo MY z Klíče – CSS, p. o. představilo svoji hru Wo(men)‘s world – Mají se rádi?!?, která zajímavým způsobem reflektuje pohled na svět z pozice mužů a žen.

Druhou půli dopoledního programu otevřela Dana Holíková s příspěvkem o Divadle Na Kopečku a divadelním souboru Studánka při Psychiatrické léčebně v Jihlavě. Diváci se v diskusi ptali mj. na diagnózy jednotlivých herců, jejich věk a volbu repertoáru. Divadlo z Jihlavy se zaměřuje zvláště na produkci pohádek. Vzhledem k vzniklé časové rezervě rozšířil svůj příspěvek o vzniku a působení Divadla Úlet v Olomouci Bc. Alexandr Dvořák také o záznam z jejich první divadelní hry. Během obědové pauzy byl v sále promítán snímek k 40. výročí založení Klíče – CSS, p. o. Báječná léta s Klíčem.
Po obědě vystoupil velmi extravagantní divadelní soubor ROZKOŠ bez RIZIKA z Prahy, jehož herci jsou jak pracovníci občanského sdružení, tak klienti s vlastní zkušeností s prostitucí. Představili svoji divadelní hru Taťkové a kukačky aneb Všichni jsou úchylové. Poté následovala diskuse s režisérkou PhDr. Hanou Malinovou, CSc. Na závěr hlavního programu vystoupila s příspěvkem prof. Mgr. Zoja Mikotová z Ateliéru výchovné dramatiky Neslyšících JAMU Brno a nastínila účastníkům konference vznik a působení Divadla Neslyším v Brně. Toto divadlo tvoří a tvořili zejména její žáci - absolventi.
Další program konference se přesunul do sálu Perseus v prvním patře Regionálního centra Olomouc. Zde se uskutečnily dva workshopy. První workshop vedl Mgr. Štěpán Smolík, Ph.D. z o. s. Inventura Praha, který přiblížil práci v Divadle Inventura. Zaměřil se zejména na techniky rozvíjející herecké dovednosti, nástupy na scénu, vnímání hereckého partnera a práci s hlasem. Druhý workshop lektorovala prof. Mgr. Zoja Mikotová. Nastínila problematiku sluchového postižení ve vztahu k divadelní práci a práci v Ateliéru Výchovné dramatiky Neslyšících JAMU v Brně. Večerní program zakončilo divadelní představení Zázračné dieťa Divadla bez domova, o. s. z Bratislavy v Divadle Hudby Olomouc, které překonalo očekávání diváků svou úrovní blížící se profesionálnímu výkonu.

M. Sauerová a J. Ondrušák

 

Vystoupení Divadla MY na vernisáži obrazů projektu "Znáte nás?"

Dne 17. 9. 2012 se Divadlo MY zúčastnilo Vernisáže výstavy obrazů uživatelů Denního stacionáře Okýnko v Mohelnici, které vznikly v rámci projektu „Znáte nás?“. Tuto akci pořádala Vyšší odborná škola Caritas při příležitosti Dne církevního školství a Divadlo MY zde zahrálo hru Ostrov. Po odehrání hry sklidilo divadlo dlouhý potlesk a členové souboru dostali od organizá torů akce květiny. Dále následovala samotná vernisáž, na které o svých dílech promluvili autoři obrazů – klienti denního stacionáře Okýnko.

 

Vystoupení Divadla MY v domově pro seniory František

V pátek 16. března 2012 Divadlo MY vystoupilo v Domově pro seniory František v Náměšti na Hané. Na milé pozvání od vedení domova jsme přijeli s představením Wo(men)´s world – Mají se rádi? Navzdory stísněnému prostoru v místní jídelně se podařilo hru odehrát pouze s drobnými nedostatky, ke kterým byli obyvatelé domova shovívaví. Nutno říci, že nás tato zkušenost poučila a na hře jsme s týmem a herci ještě dále pracovali a vylepšovali ji. Po vystoupení a krátké diskusi s obyvateli domova na herce čekalo překvapení v podobě pohoštění. Návrat vlakem Regionova malebnou krajinou bylo romantické zakončení jednoho divadelního výletu.

Kterak prostřednictvím divadla nasytit ducha i tělo

Na základě pozvání organizátorů konference Znalosti pro tržní praxi 2011 vystoupili ve čtvrtek 24.11.2011 herci Divadla My na večerní, společenské části tohoto setkání. Dle slov konferenciérky byli naši divadelní kumštýři pozváni, aby nasytili ducha účastníků konference.
Unaveným akademikům vybrali herci představení lehčího žánru: Ostrov. I v tomto představení ale mohli hosté Jazz Tibet Clubu naleznout nejedno poselství. Například to, že společnými silami je možné dosáhnout vítězství a dokonce vítězství na obou stranách.
Za působivé nasycení ducha diváků mohli divadelníci z Klíče pak na oplátku nasytit svá těla. K dispozici jim totiž byly bohaté švédské stoly včetně výborného guláše. Spokojeno tak bylo nejen obecenstvo, ale i herci, obdařeni milým přijetím, dlouhým závěrečným potleskem a štědrým pohoštěním včetně obdržení balíčku plného sladkostí. 

Vánoční besídka

Jako každý rok se 14.12.2011 konala vánoční besídka na, které jsem měla možnost být nejen jako divák, ale i jako účinkující. Jsem ráda, že jsem mohla shlédnout několik vystoupení klientů KLÍČE a DOMINA. Na tento den se připravovali velmi svědomitě a těšili se na to, až nám všem předvedou co všichni dohromady stvořili. A vyplatilo se, každé vystoupení bylo originální, a bylo jedno jestli se tancovalo, zpívalo nebo hrálo divadlo. Účinkující byli nervozní, ale jen v zákulisí, na jevišti to zvládli s obrovskou grácií. Podpora publika byla ohromná, sešlo se hodně diváků. V průběhu programu se prodávaly i výrobky klientů z dílen. Myslím si, že besídka byla krásným výsledkem dlouhodobé práce vychovatelů a vedoucích kroužků a byla to hezká tečka za rokem 2011.

Teatroterapeutická konference 2011

Dne 3. října 2011 se v kongresovém sále Regionálního centra Olomouc uskutečnila již tradiční teatroterapeutická konference, které se zúčastnili jak poskytovatelé sociálních služeb, zástupci města a kraje, tak zejména čeští a zahraniční teatroterapeuté a samotní herci.

Konferenci ráno zahájili PaedDr. Petr Matuška, Ph.D., ředitel Klíče – CSS, p.o., spolu s Ing. Jiřím Horeckým, MBA, prezidentem APSS ČR, a prof. PaedDr. Milanem Valentou, Ph.D. zástupcem Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP.

Během dne se na pódiu ukázali herci z Přerova s hrou pojednávající o životní cestě člověka, která vznikla pod vedením paní Marcely Vožďové. DivaDno o.s. – divadlo herců bez přístřeší představilo svoji hru Experti – hra je velice emotivní zpovědí, sestavenou z životních příběhů a zkušeností lidí, kteří se ocitli na ulici. Nechybělo zde ani představení dramatického kroužku SPOLU Olomouc, o.s. Cirkus spolu, jež nám přiblížilo představy herců o ideálním cirkusovém programu. Naše zařízení zde reprezentoval taneční soubor Domino se svojí verzí temného muzikálu Tajemství, a také Divadlo My s hrou Pohodička na domečku, jejíž děj mapuje možné scénáře toho, co by se dělo, kdyby na chráněném bydlení začalo hořet.

Jako zástupce světové teatroterapie zde přednesl příspěvek Creating flow pan Koert Dekker, divadelní režisér a výtvarník divadla Maatwerk z Rotterdamu. Za Slovensko zde vystoupily teatroterapeutky Divadla z Pasáže Markéta Dulavová a L’udmila Veverkové z Banské Bystrice. Jejich příspěvek se zaměřil na přiblížení jejich divadla v historii a současnosti. Dále se s námi podělily o své zkušenosti s profesionalizací divadla herců s mentálním postižením. Za české teatroterapeuty zde vystoupili Martin Učík s příspěvkem o dvaceti letech Bohnické divadelní společnosti, Šárka Kropáčková představila občanské sdružení TRIPITAKA a jeho projekt První úspěch, kde využívají teatroterapii v sociální akci, a výstupem je autorské divadelní představení mladých lidí vyrůstajících bez biologických rodičů. V neposlední řadě Martin Dominik Polínek, který působí jako odborný asistent v Ústavu speciálněpedagogických studií na UP, s příspěvkem o teorii a vědeckém ukotvení této mladé terapeutické disciplíny.

Oživením letošní konference byly ukázky filmů, vytvořených a prezentovaných na festivalu Mentalpower – Kukadla na mrazu a Pohádka, a především workshopy, uskutečněné ve druhé části konference. První byl pod vedením Koerta Dekkera a zabýval se fenoménem creating flow, vytvářením takové atmosféry a podmínek, kdy herci s mentálním postižením přebírají vedení při tvorbě a využívají možnosti volné improvizace. Druhý workshop vedl slovenský teatroterapeut Patrik Krebs, režisér „Divadla bez domova“ z Bratislavy na téma využívání možností vzdělávání v oblasti teatroterapie.

Letošní konference byla ve znamení diskusí herců s diváky. Na mnohé dotazy na herce z publika pro časový harmonogram ani nezbýval čas. Účastníci konference projevovali značný zájem o to, jak vznikaly samotné hry, kde brali tvůrci inspiraci, jakým způsobem a jak dlouho na hrách pracují i jaké k tomu mají podmínky. Největší smršť asi zaznamenali herci z DivaDna, kteří vyprávěli i o svých spletitých životních příbězích, které jim byly inspirací.

Divadlo MY a generálka na Duše v pohybu 6. 6. 2011

 

Divadlo MY se chystalo na velkou premiéru ve Slezském divadle Opava v rámci projektu Duše v pohybu. Protože herci ještě v tak velkém divadle nehráli, rozhodl se tým udělat si generálku v divadle o pár dní dříve a spojit to i s prohlídkou města. 6. 6. jsme se vydali i s Divadlem MY vstříc novým zážitkům. Po příjezdu  jsme se ubytovali s klienty v Ústavu sociální péče Marianum. Péče personálu o nás byla úžasná. Po aklimatizaci klientů, jsme se vydali do Slezského divadla na zkoušku. V divadle proběhla prostorová zkouška. Paní Globa herce seznámila s průběhem a programem nedělního představení. Poté jsme šli na oběd do jídelny, kterou nám doporučila paní Globa. Poté jsme procházeli centrum Opavy. Na náměstí jsme se spontánně zapojili do zajímavého projektu Základní umělecké školy. Děti zde přilepovaly na sochu od Františka Skály zvláštní bílé vlastnoručně vyrobené květiny z různých materiálů. Jejich paní učitelka celý proces zaznamenávala na foťák a tímto způsobem vytváří časosběrný dokument. Sdělila nám také myšlenku projektu. Děti tímto způsobem nechávají „rozkvést“ různé sochy a místa v Opavě. Herci se s nadšením připojili a pomáhali si navzájem při lepení. Pak následovalo posezení v kavárně a cukrárně. Oslavili jsme úspěšné zakončení bakalářského studia naší dobrovolnice Markétky. Pak jsme se ještě procházeli v centru a kolem 19h jsme se vrátili do Mariana. Zde už na nás čekali připravené matrace. Po večeři jsme si povídali o budoucnosti divadla. Bavili jsme se o možnostech vytvoření krátkého filmu pro festivaly Terrapin a Mental Power. Společně trávený čas byl moc příjemný. Měli jsme čas probrat věci, které nestíháme při zkouškách.

 

 

Divadlo MY a Duše v pohybu 12. 6. 2011

 

Druhou velkou dlouho očekávanou premiérou v letní sezóně Divadla MY bylo vystupování v Opavě ve Slezském divadle v rámci Projektu Duše v pohybu, který organizovalo občanské sdružení Balet Globa. Zde Divadlo představilo svou starší, ale stále úspěšnou hru Ostrov. Herci si zažili náročnou generálku v divadelním prostředí, kde dostávali rady při pohybu na podiu od zasloužilého baleťáka pana Harapese a baletního mistra pana Globy. Čas před premiérou si herci zpříjemnili návštěvou cukrárny. Doplnili energii před  velkým večerním představením a poté si od 16,30 do 17, 30 udělali ještě technickou a prostorovou zkoušku, která dopadla lépe než generálka. Personál divadla byl velmi vstřícný a vycházel vstříc požadavkům souboru. Poté následovalo líčení herců, oblékání do kostýmů a psychická příprava na prkna, která znamenají svět. V 19,55 oznámila paní incipientka rozhlasem do šatny Divadla MY vědět, že se mají herci připravit, že nastal čas. Herci byli z tohoto profesionálního přístupu nadšení. Během představení byli herci maximálně soustředění a úžasně na sebe reagovali. Vystoupení se povedlo a úspěch byl obrovský. Herci si užívali dlouhý potlesk a dvakrát se vraceli na scénu. Herci byli znavení, ale oči jim zářili štěstím. Poté sledovali v zákulisí na obrazovce ostatní soubory a obdivovali ladné pohyby baletních mistrů. Na závěr prožili velkolepou děkovačku se všemi vystupujícími, kdy se dočkali pocty ve formě standing ovation. Byl to nezapomenutelný zážitek. Už teď se herci těší na podzimní vystupováni v rámci tohoto projektu v Olomouckém Moravském divadle. 

 


Kontakt

Divadlo MY